Правила & Условия

Webnitec обединява най-иновативните лидери за решаване на проблеми. Присъединете се към най-модерната B2B екосистема, за да развиете каналите си.

Тези общи условия се отнасят за използването на уебсайта webnitec.com, принадлежащ на „Уебнитек“ ЕООД, както и за използването на услугите, предлагани от „Уебнитек“ ЕООД.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1.

Тези общи условия имат за цел да регулират взаимоотношенията между „Уебнитек“ ЕООД, наричан по-долу (ДОСТАВЧИК, също известен като), и потребителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ (на услугите на информационното общество, които предоставя, наричани по-долу УСЛУГА).

ДАННИ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 2.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Фирма: „Уебнитец“ ЕООД

ЕИК / БУЛСТАТ: 206754831

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ж.к. Младост, бл. 42, вх. 4, ет. 3

Телефон: +359 88 22 91 185

Имейл: office@webnitec.com

Уебсайт: https://webnitec.com/

Надзорни органи:
 • Компания: Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“
  Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
  Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Телефон: 02/915 3 518
  Уебсайт: www.cpdp.bg
 • Компания: Комисия за защита на потребителите
  Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Славейков“ 4А, ет.3, 4 и 6
  Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Площад Славейков“ 4А, ет.3, 4 и 6
  Телефон: 02/933 0565
  Хотлайн: 0700 111 22
  Уебсайт: www.kzp.bg
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3.
Услугата, предоставяна от Поставача на Потребителя, е услуга от информационното общество в смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

Създаване и управление на цифрови/онлайн активи (уебсайт, онлайн магазин, лендинг страница и други);

Дигитална / онлайн бизнес консултация;
Дигитална / онлайн реклама;
Имейл Маркетинг;
Създаване на съдържание;
Други
Art. 4.
Доставчикът предоставя, а Потребителите използват Услугата съгласно параметрите, обявени на уебсайта на Доставчика и във връзка с документа „Оферта“, предоставен на Потребителя чрез официални канали за кореспонденция.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5.
  • Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, което се дължи от Потребителя според избрания от него абонаментен план и одобрено чрез подписване в документ „Оферта“ и документ „Договор“, когато Услугата се предоставя срещу заплащане.
  • Информацията относно различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в интернет, както и в предоставения документ „Оферта“, предоставен на Потребителя чрез официалните канали за кореспонденция..
Чл. 6.
 • Потребителят плаща цената на Услугата, както е определена от Доставчика в предоставения документ „Оферта“, предоставен на Потребителя чрез официалните канали за кореспонденция, когато Услугата се предоставя срещу заплащане..
 • Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо електронно потвърждение, както и чрез издаване на документ за плащане – данъчна фактура.
PROVISION OF THE SERVICE AND STEPS FOR CONCLUSION OF THE CONTRACT
Чл. 7
  • Тези общи условия се прилагат както за услугите, за които се изисква регистрация, така и за тези, за които не се изисква регистрация;
  • Доставчикът на услуги предоставя на Потребителя официален документ „Предложение“;
  • След като потвърди условията в документа „Оферта“ чрез подписване, официален документ „Договор“ се създава в съответствие с условията в документа „Оферта“ и се предоставя на Потребителя. След потвърждаване на условията и в документ „Договор“, се създава договорно отношение между Потребителя и Доставчика;
  • Потребителят се задължава да предостави правилни и актуални данни, които да се използват за официалните документи „Оферта“ и „Договор“. Потребителят се задължава да уведоми Доставчика своевременно при промяна на данните, за да ги актуализира;
  • Доставчикът има право да достъпва данните, необходими за идентификация на Потребителя, в случаи, когато това е необходимо и които са подробно описани в Политиката за поверителност, достъпна на адрес https://webnitec.com/privacy-policy/; уеб адрес
Чл 8.
  • Потребителите използват официалните канали за кореспонденция с Доставчика, за да правят изявления в рамките на техните отношения.
  • Договорът се сключва на съответния език на клиента.
  • Договорът между Доставчика и Потребителя представлява текущите Общи условия, достъпни на адрес https://webnitec.com/terms-and-conditions/, заедно с всички изменения към тях, както и официални документи „Оферта“ и „Договор“.;
  • Страната на Услугата с Доставчика е Потребителят на Услугата, съгласно предоставените данни по искане на Потребителя, за да се възползва от предоставената от Доставчика Услуга.;
  • Договорните отношения се считат за официално сключени от момента на подписване на официалните документи „Оферта“ и „Договор“, както и настоящите Общи условия;
Чл. 9.
  • Потребителят има право да използва Услугата с добросъвестност и според предназначението й.;
  • Потребителят се задължава да не използва Услугата с нарушаване на приложимото право;
Чл. 10.
  • Потребителят се задължава да осигури достъп до всеки вид средства, необходими за подходящото предоставяне на Услугата и нейното управление, както и да предостави всички материали (визуални, текстови), необходими за правилното изпълнение на договорните отношения за изпълнение на Услугата. Потребителят не участва в процеса на вземане на решения, извън своята компетентност и директно свързани със услугата, предлагана от Доставчика и неговите компетентности. В противен случай, Доставчикът има право да поиска допълнително възнаграждение от 20% до 50% от одобрената сума в „TAG1“ Оферта> и” TAG1 Договор“;
Чл. 11.
  • За да подобри качеството на Услугата, извършва превантивни мерки, отстраняване на неизправности и други свързани дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или прекрати предоставянето на Услугата;
  • В случаите по параграф 1, Доставчикът е задължен да възстанови предоставянето на услугата своевременно след прекратяването на обстоятелството, което е причина за прекратяването;
Чл. 12.
  • Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителя в съответствие с Закона за защита на личните данни.
  • Поради съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпраща данните само на електронен адрес, указан от Потребителите;
  • Доставчикът приема и обявява на своя уебсайт Политиката за поверителност, достъпна на адрес https://webnitec.com/privacy-policy/. Потребителят се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.
  • Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва неговите лични данни в съответствие с Политиката за поверителност;
Чл. 13.
  • По всяко време преди, по време или след предоставянето на Услугата, Доставчикът има право да изиска от Потребителя да се идентифицира и да потвърди автентичността на всички обстоятелства и лични данни, заявени по време на договорното отношение;
Чл. 14.
 • Доставчикът НЕ носи отговорност за променени, непълни и/или неточни, и/или злонамерени функции на използвани приложения, добавки и/или цифрови активи, предоставени от трети страни
МАРКЕТИНГ, КАМПАНИИ, ВИСОКО ЕФЕКТНИ МАРКЕТИНГОВИ И ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ:

Чл. 15 ДЕФИНИЦИЯ:
Раздел VI от настоящите Общи условия има за цел да предостави ясна представа за извършването на маркетингови кампании от „Уебнитек“ ЕООД, както и разпространението на заявени маркетингови и търговски комуникации. Маркетинг и кампании – всяка инициатива от „Уебнитек“ ЕООД за разпространение на маркетингови съобщения, призиви за действие и други;

Задължителни маркетингови и търговски съобщения – всяко съобщение, получено чрез електронен канал (и не само такъв) на комуникация, за което потребителят е дал своето ясно съгласие да го получава.

Чл. 16 КРАЕН СРОК НА МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ:

Срокът на всяка маркетингова кампания се определя само от „Уебнайтек“ ООД, освен в случаи, когато конкретен срок не е посочен в условията на определена маркетингова кампания. „Уебнийтек“ ЕООД запазва правото да променя условията на маркетингова кампания, която вече е започнала, ако промените са необходими, за да се запази доброто име на „Уебнийтек“ ЕООД, потребителите, при спешни случаи и други.

Чл. 17. УСЛУГА ЗА ПРОЕКТИ НА МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ:
„Уебнитек“ЕООД има право да откаже да работи по проект на потребител, който е изразил желание да се възползва от услугите на „Уебнитек“ЕООД по време на маркетинговата кампания (и не само), ако: заявките на потребителя не отговарят на условията на кампанията; проектът не попада в обхвата и възможностите на „Уебнитек“ЕООД; се подозира, че работата по проекта може по някакъв начин да навреди на доброто име на „Уебнитек“ЕООД; графикът за работа по проекта е запълнен за повече от 3 (календарни) месеца напред от датата на запитване; възникват неочаквани и неписани обстоятелства в настоящите условия, които съставляват пречка за започване на работа по проекта;

Чл. 18 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ):

„Уебнитек“ЕООД има правото да поиска доброволното предоставяне на данни от потребителя, които в някои (или всички) случаи могат да бъдат считани за лични. Събраните данни ще се използват за цели на маркетинг и развитие на „Уебнитек“ЕООД по следния начин: за изпращане на маркетингови съобщения (поискани и непоискани) чрез електронна поща, чат бот и други канали за електронно (и не само) общуване; за създаване на аудитории от потребители с цел предоставяне на маркетингови и/или търговски съобщения и предложения; Събраните лични данни няма да се използват и/или предоставят на трети страни, освен в случаите, описани в нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, в рамките на които са включени условията за съхранение и използване на лични данни, събрани по време на маркетингови кампании. С доброволното предоставяне на техните лични данни и доброволното съгласие с тези Общи условия, потребителят автоматично се съгласява: да получава маркетингови и/или търговски съобщения от „Уебнитек“ЕООД чрез електронна поща, чат бот и други средства за маркетингово общуване; да участва в създаването на аудитории от потребители чрез доброволно предоставените лични данни за цели на маркетинга на „Уебнитек“ЕООД; че има право да се откаже доброволно по всяко време от получаването на маркетингови и/или търговски съобщения чрез автоматично отписване (по възможност) или чрез изпращане на електронна поща на „Уебнитек“ЕООД office@webnitec.com.

ДОПЪЛНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 19.
 • Тези Общи условия и условията могат да бъдат променяни от Доставчика.;
 • Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на настоящите Общи условия ще влязат в сила за Потребителя след явното му уведомление от страна на Доставчика и ако Потребителят не заяви в рамките на 14-дневния период, че ги отхвърля;
 • Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, свързани с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на електронния адрес, посочен от Потребителя, когато изрази желание да използва Услугата. Потребителят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по тази статия, не се нуждаят от електронен подпис, за да имат въздействие върху него.;
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 20. Договорът за предоставяне на Услугата бива прекратен:
  • с изтичането на договора, сключен между Потребителя и Доставчика за предоставяне на Услугата;
  • при прекратяване и обявяване на ликвидация или банкрут на една от страните по договора;
  • с общо съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно с уведомление от всяка от страните в случай на невършение на задълженията на другата страна;
  • в случай на обективна невъзможност за едната от страните по договора да изпълни своите задължения;
  • в случай на изземане или запечатване на оборудване от държавни органи;
  • в случаите по чл. 9, ал. 2 от настоящите Общи условия;
Чл. 21. Доставчикът има право, по свое усмотрение и без да предоставя уведомление, да прекрати договора едностранно, ако установи, че предоставените Услуги и репутацията на Доставчика се използват с нарушение на тези Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите морални норми.
ДРУГИ УСЛОГИЯ
Чл. 22. Всяко недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да доведе до недействителност на целия договор.;
Чл. 23. Законите на Република България ще се прилагат за въпросите, които не са уредени в настоящия договор, свързани с изпълнението и тълкуването на договора;
Чл. 24. Всички спорове между страните по Договора ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 25. These General Terms and Conditions shall enter into force for the User immediately after their approval by signing;